15 Sierpień 2022 14:59
Nawigacja
Artykuły » GMINA » REZERWAT WYGON GRABOWIECKI
REZERWAT WYGON GRABOWIECKI

 


 

Foto. Tadeusz Halicki. Rezerwat susła perełkowanego - Wygon Grabowiecki 


 

 

SUSEŁ PEREŁKOWANY (SPERMOPHILUS SUSLICUS GÜLD.) BIOLOGIA GATUNKU, STAN POLSKIEJ POPULACJI PRZYCZYNY WYMIERANIA I OCHRONA GATUNKU - pobierz-prezentacja w PowerPoint >> 42,7MB 

 


 

 

Na terenie gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków fauny: 


suseł perełkowany -   na południe od miejscowości Grabowiec Góra, objęty ochroną  rezerwatową „Wygon Grabowiecki” - zmniejsza się liczebność sła w związku z zarastaniem terenu przez samosiewy drzew i krzewów oraz zarastanie bujną roślinnością trawiastą spowodowane zmniejszeniem intensywności wypasu bydła w części środkowej i południowej rezerwatu. Groźnym zjawiskiem jest istnienie „dzikiego wysypiska” w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu.

 Grabowczyk - miejsce reintrodukcji susła
W obrębie regionalnego korytarza dla fauny i flory łąkowej i wodno -  błotnej Dolina Wolicy:
- potrzeszcz - Grabowczyk
- pokląskwa - Skomorochy Duże
- łyska - Rogów 
- błotniak stawowy - obok Wolicy Uchańskiej
brzegówka - kolonia w skarpie przy drodze z Szelatyna do Grabowca
chrząszcz z rodziny ryjkowców - licznie występują w okolicach Wolicy Uchańskiej i Grabowca na murawach kserotermicznych.
Większa część gminy została zaliczona do obszarów o wysokich walorach faunistycznych, z wyjątkiem niewielkich skrawków w części SE i NW gminy, jak również do krajowego węzła ekologicznego K-22 w sieci PL-ECONET.

 
Węzeł ten obejmuje cenniejsze obszary występowania unikalnej fauny i flory kserotermicznej, a w szczególności rezerwaty chroniące susła perełkowanego [„Gliniska” w gminie Uchanie (w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Grabowiec), „Popówka” w północnej części gminy Miączyn, „Wygon Grabowiecki”] oraz ciągi siedlisk kserotermicznych w postaci korytarzy ekologicznych.

 

 

Rezerwat „Wygon Grabowiecki” został uznany za węzeł ekologiczny   w systemie CORIN.   
(Na podstawie Studium zagospodarowania przestrzennego gminy Grabowiec)
(Zdjęcia - Tadeusz Halicki)

 


 

 

Wygon Grabowiecki PLH060027 lubelskie chełmsko-zamojski Grabowiec 8.4 Dolina Wolicy PLH060058 lubelskie chełmsko-zamojski Grabowiec, Miączyn, Skierbieszów 938.3 Rogów PLH060062 lubelskie chełmsko-zamojski Grabowiec


Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 Dane multimedialne: >>


 

ZARZĄDZENIEMINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA


z dnia 11 grudnia 1995 r.w sprawie uznania za rezerwat przyrody.(M.P. z dnia 23 stycznia 1996 r.)Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415 i z 1995 r. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Wygon Grabowiecki" obszar pastwisk i drogi gruntowej, o powierzchni 6,38 ha, położony w gminie Grabowiec w województwie zamojskim.

 
§ 2. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska susła perełkowanego.

§ 3. W skład rezerwatu przyrody wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych gminy Grabowiec, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Grabowiec Góra jako działki nr 2519/1, 2520, 2612, 2613, 3024, 3025.

§ 4. 1. Na obszarze rezerwatu przyrody zabrania się:
1) polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia nor i legowisk zwierzęcych, gniazd ptasich i wybierania jaj,2) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, innego zanieczyszczania wód i gleby oraz powietrza,3) wydobywania skał i minerałów,4) niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania,5) zakłócania ciszy,6) palenia ognisk,7) stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej i zadrzewieniowej,8) zmiany stosunków wodnych,9) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną, z wyjątkiem znaków i tablic oznaczających przebieg granicy państwowej oraz pasa drogi granicznej, znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwa,10) ruchu pojazdów poza drogą publiczną, z wyjątkiem pojazdów służb ochrony przyrody oraz Straży Granicznej.2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:1) osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości wchodzących w skład rezerwatu przyrody, w zakresie wykonywania przez nich prawa własności zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,2) prowadzenia badań naukowych za zgodą Wojewody,3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z ochroną granicy państwowej, bezpieczeństwem publicznym i z ochroną przeciwpożarową,4) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa,5) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, udzielaną w przypadku potrzeby likwidacji nagłych zagrożeń ochranianej przyrody, nie ujętych w planie ochrony.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje Wojewoda Zamojski.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 22
· Najnowszy użytkownik: doterlepu1976
TPG - ORGANIZACYJNE
CELE TOWARZYSTWA
ZARZĄD
STATUT
DOKUMENTY TPG
KORESPONDENCJA
WYDARZENIA

GAZ ŁUPKOWY
WYSTAWY
KONKURSY
DOŻYNKI GMINNE
ZJAZDY ABSOLWENTÓW LO
WYDARZENIA 2005
WYDARZENIA 2006
WYDARZENIA 2007
WYDARZENIA 2008
WYDARZENIA 2009
WYDARZENIA 2011
WYDARZENIA 2014


 

GRABOWIEC
WZMIANKI HISTORYCZNE
JUBILEUSZE I ROCZNICE
IZBA PAMIĘCI
TWÓRCA LUDOWY
NOCLEGI
STOWRZYSZENIE ABSOLW. LO
GRABOWIEC Z LOTU PTAKA
SKOROWIDZE AKT METRYKALNYCH
ROZKŁAD JAZDY BUS..
RESTAURACJA 'AMELIA'

Z ARCHIWUM KLISZ FOTOGRAFICZNYCH

GMINA GRABOWIEC
MAPA GMINY
PLANY ROZWOJU GMINY
STRATEGIA ROZWOJU GMINY
W MEDIACH O GMINIE
PARAFIA GRABOWIEC
PARAFIA TUCZĘPY
WSPOMNIENIA
HONOROWY OBYWATEL
ZASŁUŻONY OBYWATEL
KOŁO PSZCZELARZY
CMENTARZE
REZERWATY I PARKI
FOTO-GALERIA
FOTOREPORTAŻ
LUDZIE Z PASJĄ
FOTKI TADEUSZA KĄKOLA

GRABOWIEC W INTERNECIE

WSPÓŁDZIAŁAMY

Wygenerowano w sekund: 0.03 trulib.blogspot.com