Nawigacja
Pani Regina Boczkowska uhonorowana tytułem "Zasłużony dla Gminy Grabowiec

Pamiątkowy akt nadania "Zasłużony dla Gminy Grabowiec" wręczyli Pani Reginie Boczkowskiej: Waldemar Greniuk - wójt, Agnieszka Rachańska - przewodnicząca Rady Gminy i Tadeusz Halicki - prezes Towarzystwa Przyjaciół Grabowca.

 

Pani Regina Boczkowska urodziła się 16 września 1921 roku w Grabowcu.

Pani  Regina Boczkowska w dniu 1 września 1939 r. rozpoczęła naukę w  Liceum w Hrubieszowie. Nauka ta został przerwana w wyniku wybuchu  II Wojny Światowej. Od 1938 r. należała do ZHP, a w czasie okupacji  do konspiracyjnej Wojskowej Służby Kobiet. Od stycznia 1944 r. pełniła funkcję komendanta WSK AK Obwodu Hrubieszów, pod ps. „Zew”. Od  kwietniu 1944 r. pełniła obowiązki konspiracyjne na terenie tzw. Wolnej Rzeczypospolitej Grabowieckiej, w batalionie Stefana Kwaśniewskiego, ps. „Wiktor|”. Wraz z sanitariuszkami z WSK organizowała szpitale w Siedlisku, Franciszkowie, Kolonii Białowody oraz punkty sanitarne w poszczególnych wsiach zajętych przez partyzantów. W dniach 13-16  czerwca 1944 r. walczyła z wojskami niemieckimi,  w oddziałach batalionu „Wiktora”, na terenie gminy Grabowiec.  Była członkiem AK od listopada 1942 do lipca 1944 r.

 Pani Regina Boczkowska w 1945 r. ukończyła szkołę średnią, a w 1951 r. Akademię Medyczną w Lublinie. Po ukończeniu studiów otrzymała nakaz pracy do szpitala

w Hrubieszowie. W tym  okresie organizowała  także Ośrodek Zdrowia w Grabowcu oraz   społecznie pełniła funkcję sekretarza budowy  nowego  ośrodka   w latach 1959-1965. Po wybudowaniu nowego Ośrodka Zdrowia w Grabowcu była jego  kierownikiem  do 1993 r.

 Dnia 24 października   1955 r. została awansowana na porucznika rezerwy i przeznaczona do pomocniczej służby wojskowej. W latach 1974-1978 była Radną Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu.

Pani  Regina Boczkowska przez cały okres swojego życia zawodowego wspierała środowisko kombatantów  Ziemi Zamojskiej, a zwłaszcza tzw. Wolnej Rzeczypospolitej Grabowieckiej.

Pani Regina Boczkowska   to osoba o duszy społecznika działająca przez kilkadziesiąt  lat dla dobra społeczności lokalnej.   W miejscowym  środowisku   cieszy się dużym autorytetem moralnym, stanowi wzór lekarza-humanisty, pełnego temperamentu i zaangażowania. Aktywnie uczestniczy w lokalnych uroczystościach patriotyczno-religijnych. W latach 1966-1968   była członkiem  Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Grabowca.

 Pani Regina Boczkowska inicjowała działania w zakresie   upamiętniania miejsc i  wydarzeń związanych z  walką i martyrologią  narodu polskiego w okresie II wojny światowej. Jej wspomnienia z tego okresu   zostały   wyróżnione w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji. Jest także autorką monografii pt. Kronika służby zdrowia ziemi grabowieckiej 1944-2000, wydanej przez R. Kulik, Grabowiec 2008. Była wielokrotnie uhonorowana licznymi odznaczeniami i medalami, m.in. :

 -   Order Sztandaru Pracy (1972),

-   Złoty Krzyż Zasługi PRL (1967),

-   Medal 700-lecia Grabowca  (1968),

-   Odznaka dla Zasługi dla Województwa Zamojskiego (1979),

-   Zasłużony Lekarz PRL (1979),

-   Złoty Medal  Zasługi dla PCK (1980),

-   Srebrny  Medal  Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1982),

-   Odznaka akcji „Burza” (1993),

-   Krzyż Armii Krajowej (1994),

-   Odznaka Weterana Walk o Niepodległość (1995),

-   Krzyż Partyzancki (1996).

W lutym 2011  roku Pani Regina Boczkowska na wniosek organizacji kombatanckich działających na terenie Gminy Grabowiec tj.Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, została odznaczona przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów medalem „Pro Memoria”.

--------------------

Kronika napisana przez Reginę Boczkowską:

Służba zdrowia ziemi grabowieckiej 1944-2000   (str.1 z 2)
(Wybrane fragmenty)

----------------------

Tygodnik Zamojski z 1980 r. DZIEŃ JAKICH WIELE