Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków TPG

 Porządek Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji  mandatowo-skrutacyjnej
3. Uczczenie pamięci zmarłych członków TPG
4. Przyjęcie porządku zebrania
5. Sprawozdanie z działalności
6. Sprawozdanie finansowe.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
8. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
9. Dyskusja.
10. Absolutorium dla zarządu TPG za okres sprawozdawczy.
11. Wybory:
a. Zarządu TPG
b. Komisji Rewizyjnej TPG
12. Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu TPG i Komisji Rewizyjnej TPG.
13. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
14. Wolne wnioski.
15. Rozpatrzenie proponowanych zmian Statutu.
16. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
17. Zakończenie zebrania.

Przewodniczący Zarządu TPG

Teresa Goździejewska

 Fotoreportaż z walnego zgromadzenia >>

 


 Obrady walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego Towarzystwa Przyjaciół Grabowca - 8-02-2012 r.
Pamiątkowe zdjęcie. Siedzą - od lewej: Marian Kołtun, Maria Janiuk, Marian Hawryluk, Emilia Kołtun.
Stoją - od lewej: Tadeusz Halicki, Janina Ciszewska-Kąkol, Jadwiga Lisiuk, Teresa Zirebiec, Krystyna Czausz, Adam Skóra, Elżbieta Nowak, Tadeusz Kąkol,  Zdzisław Koszel, Teresa Goździejewska, Zdzisław Skórzewski.