Nawigacja
Wydawnictwo okolicznościowe z okazji Jubileuszu 30-lecia Orkiestry Dętej i Kapeli Ludowej z Grabowca

Folder wydany z okazji jubileuszu >>


Tradycje orkiestr dętych w Grabowcu sięgają początku XX wieku, kiedy 
to pod koniec lat 20 powstała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowcu.Funkcję kapelmistrza zespołu, od początku i prawdopodobnie aż do wybuchu II wojny światowej, pełnił jan Łapiński, mieszkaniec Świdnik.

Wpierwszych latach powojennych nie odnotowujemy większych inicjatyw muzycznych. Wiadomo, że obok chóru kościelnego istniał zespół muzyczny trudniący się oprawą wesel, uświetniający również uroczystości państwowe odbywające się w gminie. Jego skład instrumentalny przedstawiał się następująco: klarnet, trzy trąbki, tenor, baryton, dwa akordeony i bęben. Podobny zespół istniał w latach sześćdziesiątych.

Orkiestra Dęta przy Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu powstała w lutym 1983 roku, z inicjatywy dyrektora Mieczysława Kulika. Na kapelmistrza wybrano byłego członka przedwojennej, strażackiej orkiestry dętej  Bronisława Pyskę  (wśród członków nazywany „Pestka"), mieszkańca oddalonej o kilkanaście kilometrów od Grabowca miejscowości 
w gminie Skierbieszów - Osiczyny. Początkowo muzycy wraz z dyrektorem GOK-u jeździli po wioskach i wyszukiwali stare, zużyte instrumenty, odkupując je od właścicieli, by poddawać je renowacji w zakładzie naprawy instrumentów w Lublinie. Orkiestra, od początku aż po czasy współczesne, była finansowana przez Urząd Gminy, który przeznaczał na ten cel pewną kwotę, z której wypłacane były diety członkom zespołu i zwracane ewentualne koszty podróży.

Pierwszy  skład   orkiestry  przedstawiał się następująco: Leon Być (bas Es], Janusz Dudziej (bęben), Zdzisław Hawro (alt Es), Roman Kołodziej (kornet), Ryszard Kowalczuk (alt Es), Stanisław Matwiejczuk (tenor II), Kazimierz Medak (kornet), Marian Niedźwiedź (baryton), Bolesław Panas (klarnet), Krzysztof Rynko (kornet), Wacław Rynko (tenor I), Zdzisław Skórzewski (kornet) i Henryk Wójciuk (puzon).Pierwszy raz - po trzech miesiącach prób - orkiestra miała okazję zaprezentować się 1 maja 1983 roku w Grabowcu z okazji Święta Pracy. 


Od tego czasu uświetniała prawie wszystkie uroczystości odbywające się w gminie, często występowała też poza jej granicami, np. na dożynkach innych gmin, kilkakrotnie prezentowała się na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Biłgoraju.W grudniu  1986 roku kapelmistrzem orkiestry został Krzysztof Świca, pełni tę funkcję do dziś.

Rok 1993 rozpoczął się jubileuszem 10-lecia orkiestry, który odbył się 7 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu. Na imprezę zostały zaproszone władze gminne oraz wojewódzkie. Na tę okazję zostały wydrukowane specjalne foldery ze zdjęciami i krótkim opisem działalności orkiestry.


Skład zespołu w chwili jubileuszu przedstawiał się następująco:

1.   Być Leon (bas Es II)

2.   Dudziej Janusz (werble)

3.   Hawro Zdzisław (alt II)

4.   Hrycaj Roman (kornet I)

5.   Kołodziej Roman (kornet II)

6.   Kowalczuk Ryszard (alt I)

7.   Kulik Mieczysław (saksofon altowy II)

8.   Majkutewicz Witold (tenor I)

9.   Medak Jan (saksofon tenorowy I)

10.   Medak Kazimierz (kornet I)

11.   Niedźwiedź Marian (baryton)

12.   Skórzewski Zdzisław (kornet II)

13.   Szady Jan (kornet I)

14.   Szpak Stanisław (czynele)

15.   Świca Krzysztof (kapelmistrz)

16.   Tomaszczuk Tadeusz (tenor II)

17.   Winnik Marian (bęben)

18.   Wojda Adam (saksofon altowy I)

19.   Woś Henryk (bas I)

20.   Wójciuk Henryk (puzon)

21.   Zawalski Piotr (saksofon tenorowy II)

22. Zdrojko Kazimierz (saksofon tenorowy III)


Przez trzydzieści lat istnienia orkiestry w składzie pojawiali się i odchodzili:

1. Kulik Mieczysław

2. Majkutewicz Witold

3. Medakjan

4. Mydlak Waldemar

5. Wojda Adam6. Woś Henryk

7. Chmielewski Marian

8. Marchwiany Stanisław

9. Kulasza Jan

10. Moskwa Wiesław

11. Sitarz Lucjan

12. Świca Aleksander

13. Szadyjan

14. Szady Kazimierz

15. Szpak Stanisław

16. Tomaszczuk Tadeusz

17. Wichrowski Jan

18. Zajączkowski Ryszard

19. Zdrojko Kazimierz

20. Zawalski Piotr

21. Diduch Jan

22. Makuch Zbigniew

23. Pelca Jan24. Chilewicz Karol

25. Kowalczyk Karol

Aktualnie orkiestra liczy czternastu członków wraz z kapelmistrzem. 
Do obecnego składu wchodzą:

1. Chwała Antoni (saksofon altowy, werbel)

2. Derkacz Edward (saksofon, tenor, saks altowy, klarnet)

3. Dudzie Janusz (bęben)

4. Hrycaj Roman (trąbka)

5. Kaproń Adrian (trąbka

6. Kowalczuk Ryszard (alt es)7. Moskwa Łukasz (tenor)

8. Ostrowski Marian (tuba, akordeon)

9. Romaniuk Łukasz (tenor)10. Romaniuk Marcin (trąbka)

11. Rynko Grzegorz (baryton, trąbka)

12. Szałaj Grzegorz (saksofon tenorowy)

13. Szarzyński Stanisław (tenor)

14. Świca Krzysztof (kapelmistrz) trąbka, saksofon, tenor, 
baryton, akordeon, skrzypce, perkusja, klarnet)


Repertuar orkiestry aktualnie przedstawia się następująco: Hymn Narodowy, marsze - Brygada, Witaj Polsko, Kawalerzy, Nad Labem, Marsz Powitalny, Pochód, Wesoły Pochód, Na straży, Strzelcy maszerują; utwory taneczne - Polka Amsee, polka Starzy Przyjaciele, walc W niewoli (koncertowy), walc Nad brzegiem Wisły i inne.Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu może się pochwalić prawie 30-letnim, nieprzerwanym stażem w działalnościartystycznej.nnrzydzieści lat minęło, jak nuty dźwięk...


 
Kapela Ludowa powstała w lutym 1982 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury, a głównym inicjatorem jej założenia był ów¬czesny dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Mieczysław Kulik.

Pierwszy skład kapelitworzyli:

1. Boczkowski Janusz (akordeon]

2. Gąsior Bronisław (pierwszy skrzypek)

3. Kanikuła Bolesław (drugi skrzypek)

4. Kulik Jan (śpiew)

5. Kulik Mieczysław (bębenek

6. Malinowski Bronisław (skrzypce)

7. Zwoliński Mieczysław (śpiew)


Początki istnienia kapeli nie były łatwe. Gminny Ośrodek Kultury w tamtym czasie dysponował jedynie akordeonem, a i doświadczenie w prowadzeniu tego typu zespołów było znikome. Brak instrumentów, repertuaru i strojów ludowych znacznie ogra¬niczał jego działalność. 
Muzycy sami musieli postarać się o instrumenty, odszukując stare, często bardzo zniszczone. Tylko dzięki ich zapałowi i zaangażowaniu, szybko udało się je odremontować i rozpocząć próby. Kierownictwo muzyczne zespołu sprawowała początkowo Elżbieta Król, a 
po upływie niespełna dwóch miesięcy stanowisko to przejął pierwszy skrzypek, Bronisław Gąsior. Po raz pierwszy kapela zaprezentowała się już w marcu 1982 roku podczas akademii z okazji Dnia Kobiet w Grabowcu.

W lutym 1983 roku do kapeli dołączyła wokalistka Maria Zarębska. W tym składzie zespół działał do września 1983 roku, kiedy to kapelę opuścił jej kierownik muzyczny Bronisław Gąsior, a jego miejsce zajął Edward Kanikuła, syn Bolesława Kanikuły. W początkowym okresie istnienia zespół występował na terenie gminy Grabowiec, uświetniając wszystkie imprezy kulturalne.

Do kalendarza występów na stałe wpisały się takie uroczystości, jak Dni Miejscowości czy Dzień Seniora. Wśród imprez odbywających się poza gminą, znalazły się: Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w   Tomaszowie    Lubelskim,    Wojewódzki Przegląd Chórów Kół Gospodyń Wiejskich w Zamościu, Dni Folkloru Zamojszczyzny w Zwierzyńcu. W czerwcu 1984 roku skład pomniejszył się o dwóch instrumentalistów, Mieczysława Zwolińskiego i Jana Kulika, natomiast do kapeli dołączył Roman Kaziczak z Szystowic. W 1986 roku do kapeli dołączył Aleksander Świca.

Niewątpliwie jednym z większych osiągnięć kapeli jest nagranie,  6 czerwca 1987 roku, audycji radiowej, która wyemitowana została na antenie I Programu Polskiego Radia 7 czerwca o godz. 5 rano w programie pod tytułem „Kiermasz pod kogutkiem", w dzień Centralnego Święta Ludowego w Zamościu, na którym zespół dał koncert wraz z Chórem Ziemi Grabowieckiej. W dniach 27-28 maja 1987 roku grabowiecka kapela wyjechała w ramach wymiany kulturalnej do Łucka w ówczesnym ZSRR, gdzie dawała koncerty oraz uczestniczyła w nagraniach radiowych i telewizyjnych.


W roku 1991 wojaże i koncerty artystyczne w Rożiszcze, Lubomilu i Jagodzinie na Ukrainie, a w grudniu 1991 roku uczestniczyła w I Międzynarodowych Targach Tury¬stycznych - Zamość '91.Początek lat dziewięćdziesiątych przynosi duże zmiany personalne, z zespołu od-chodzą: Maria Zarębska, Bronisław Malinowski oraz Bolesław Kanikuła wraz z synem Edwardem. W ich miejsce pojawiają się: Teresa Lisiuk (śpiew), Janina Boczkowska (śpiew) oraz Krzysztof Świca, syn Aleksandra, który wzmocnił skład, grając na instrumentach dętych, zwłaszcza na trąbce i klarnecie.

Skład Kapeli Ludowej z 1992 roku:

1. Boczkowska Janina

2. Boczkowski Janusz

3. Kaziczak Roman

4. Kulik Mieczysław

5. Sieczkowska Celina

6. Świca Aleksander

7. Świca Krzysztof

W lutym 1992 roku grabowiecka Kapela Ludowa obchodziła jubileusz dziesięciolecia działalności artystycznej. Z tej okazji zorganizowano spotkanie w Gminnym Ośrod-ku Kultury, na które zaproszono byłych członków zespołu, którzy - z różnych powodów, czy to zdrowotnych, czy osobistych - musieli go wcześniej opuścić - oraz władze gminne.

Na imprezie zjawili się też goście z Wojewódzkiego Domu Kultury w Zamościu, którzy przekazali dyrektorowi GOK-u list gratulacyjny oraz pamiątkowy puchar od Wojewody Zamojskiego.


W przeciągu kilkudziesięciu lat z kapelą związani również byli:

1. Gardias Wiesława (wokal)

2. Hawro Zdzisław (bębenek)

3. Hawro Marek (kontrabas)

4. Makuch Zbigniew (akordeon)

5. Kardasz Urszula (śpiew)

6. Kołodyńska Janina (śpiew)

7. Koszel Artur (kontrabas)

8. Pelc Jan (skrzyce)

9. Jabłoński Roman

10. Olech-Czechowska Bożena

11. Szady Teresa (śpiew)


W pierwszych latach swojego istnienia kapela występowała głównie na terenie Gminy Grabowiec. Wiele koncertów poswięconych było obchodom rocznic i świąt państwo¬wych. Wszystkie wydarzenia kulturalne Grabowca nie mogły się odbyć bez udziału kapeli ludowej. Tradycją stał się udział kapeli w imprezach takich jak: Dni Miejscowości, Dzień Seniora, 
Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, Święto Odzyskania Niepodległości itp.
Repertuar kapeli ludowej GOK jest niezwykle różnorodny. Obok melodii i przyśpiewek typowo lubelskich kapela posiada też w swoim repertuarze utwory pochodzące z innych regionów Polski, m.in.: z Mazowsza, Rzeszowskiego, Krakowskiego, Podlasia i Kieleckiego.Kapela wykonuje również dwa utwory Karola Namysłowskiego, a są to: mazur „Kuba Jurek" i walczyk „Leniwa baba". Form¬ami instrumentalnymi najczęściej wykonywanymi przez zespół są: walczyki, polki i oberki.


Aktualnie zespół występuje w następującym składzie:

1. Dec Edward (akordeon)

2. Derkacz Edward (saksofon tenorowy,klarnet)

3. Dudziej jan (bębenek)

4. Chaber Marta (śpiew)

5. Hrycaj Roman (trąbka)

6. Ostrowski Marian (akordeon)

7. Świca Krzysztof (prowadzący, trąbka,saksofon altowy śpiew)

8. Wrotniak Antoni (akordeon, wokal

Kapela ludowa od początku swego istnienia była i nadal jest wizytówką Grabowca.

Folder wydany z okazji jubileuszu >>